iDEAL

Voor afname van meer dan 25 stuks is het mogelijk om een afwijkende afspraak te maken met betrekking tot de prijs. Neem hiervoor contact met ons op!!

 

Alle materialen en afbeeldingen vallen onder copyright van Ezy-As ABC Pty Ltd

----- Handleiding -----

Nederlandse handleiding gebruik EZY-AS

EZY-As engelse partner

Onze Britse partner

 

Marijbu ZorghulpmiddelenFacebook Like

Algemene Voorwaarden Marijbu

Versie datum: 01-12-2013

 Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Marijbu;

 3. Dag: kalenderdag;

 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Marijbu

 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Marijbu georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

 

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marijbu en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Marijbu en consument of onderneming.

 2. Indien een overeenkomst op afstand wordt gesloten geeft u te kennen dat u met deze algemene  voorwaarden van Marijbu akkoord gaat

 

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De afbeeldingen zijn  een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Marijbu niet.

 3. Alle materialen en afbeeldingen zijn copyright van Ezy-As ABC Pty Ltd.

   

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of onderneming van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument of onderneming het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Marijbu onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Marijbu is bevestigd, kan de consument of onderneming de overeenkomst ontbinden.

 3. Marijbu kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument of de onderneming aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Marijbu op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument of onderneming de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of onderneming of een vooraf door de consument of onderneming aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument of onderneming zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Marijbu retourneren, conform de door Marijbu verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument of ondernemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument of onderneming zich richten naar de door Marijbu bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument of onderneming gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.

 2. Indien de consument of onderneming een bedrag betaald heeft, zal Marijbu dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Marijbu kan het herroepingsrecht uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Marijbu dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  a. die door Marijbu tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of onderneming;

  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

  d. die snel kunnen bederven of verouderen;

  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  f. voor losse kranten en tijdschriften;

  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument of onderneming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

   

Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan Marijbu producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Marijbu geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Marijbu dit bedongen heeft en:

  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

   

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. Marijbu staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften bij normaal gebruik.

 2. Een door Marijbu, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Marijbu kan doen gelden.

 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. Marijbu zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of onderneming aan Marijbu kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Marijbu geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of onderneming hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument of onderneming heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Marijbu het bedrag dat de consument of onderneming betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Marijbu dit binnen 14 dagen melden en wordt de overeenkomst ontbonden.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Marijbu tot het moment van bezorging aan de consument, onderneming of een vooraf aangewezen en aan Marijbu bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

Artikel 11 - Betaling

 1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument of onderneming verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument of onderneming de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Marijbu te melden.

 3. In geval van wanbetaling van de consument of onderneming heeft Marijbu behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument of onderneming kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 4. Bij wanbetaling zullen de kosten voor een incasso procedure voor rekening komen van de consument of onderneming, met een minimumbedrag van € 100.

   

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Marijbu, nadat de gebreken zijn geconstateerd.

 2. Bij Marijbu ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Marijbu binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan worden verwachten.

 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Holland kennis Marijbu er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14 - Privacy

 1. Indien u een bestelling plaatst bij Marijbu, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Marijbu. Marijbu houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.